Obchodní podmínky divadlo

OBCHODNÍ PODMÍNKY DIVADLO

Ing. Jitka Rudolfová

se sídlem Houbová 408, Dolní Jirčany, 25244
identifikační číslo: 62700219
zapsaná v živnostenském rejstříku
pro prodej vstupenek na kulturní a jiné akce prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.stepanlukes.cz

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné a obchodní podmínky upravující prodej vstupenek na kulturní a jiné akce

pořádané nebo zajišťované živnostníkem: Ing. Jitka Rudolfová, se sídlem Houbová 408, Dolní Jirčany, 25244, IČO 62700219 zapsané v živnostenském rejstříku

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na kulturní a jiné akce (dále jen "akce") prostřednictvím webových stránek www.stepanlukes.cz, za které odpovídá živnostník Ing. Jitka Rudolfová, se sídlem Houbová 408, Dolní Jirčany, 25244, IČO 62700219 zapsaná v živnostenském rejstříku (dále jen pořadatel) a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají.

II. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

 1. Zakoupením vstupenek vzniká přímý smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem. Za provedení a splnění nabízené akce je odpovědný příslušný pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny, a to bez udání důvodu.

 2. Pořadatel prodává vstupenky následujícím způsobem:

  • Online prodej prostřednictvím webového portálu www.stepanlukes.cz (Práva ze vstupenky lze uplatnit předložením zákazníkem vytištěné elektronické vstupenky nebo jejím předložením na mobilním zařízení nebo tabletu resp. předložením přiděleného jedinečného identifikačního čísla nebo QR kódu)


  • Prodej na fakturu nebo převodem na základě rezervace. Tímto se rozumí prodej na základě závazné objednávky a úhrady vstupenek na základě pokynů v rezervaci nebo na faktuře

 3. Za vstupenku dle těchto podmínek se považuje i tzv. "Dárkový poukaz". Dárkový poukaz opravňuje držitele jedinečného identifikačního čísla Dárkového poukazu k rezervaci určitého druhu Vstupenek v předem stanovené hodnotě a na předem stanovené akce. Dárkový poukaz je zároveň Vstupenkou na rezervovanou akci.

III. CENY

 1. Cena vstupenek je uvedena bez DPH, neboť pořadatel ke dni vydání těchto podmínek není plátcem DPH. V případě, že se stane plátcem DPH bude k uvedené ceně připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 


 2. Zákazník je povinen, chce-li uplatnit nárok na poskytnutí možných nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu při osobní koupi na prodejním místě při vstupu na akci příslušné pořadatelské službě. Ceník na jednotlivé akce a podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny na webovém portálu www.stepanlukes.cz.

IV. PRODEJ VSTUPENEK PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO PORTÁLU

 1. Popis služby

  • Službou se pro účely této části obchodních podmínek rozumí prodej vstupenek na nabízené akce prostřednictvím webového portálu (dále jen "služba"). 


  • Pro poskytnutí služby je třeba korektně zadat a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek (min. v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, email) a následně zaplatit příslušnou částku v hotovosti na prodejním místě, prostřednictvím on-line platby nebo bankovním převodem.

 2. Internetová rezervace 


  • K objednání služby (dále jen objednávka) tímto způsobem je třeba vyplnit rezervační formulář. Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v rezervačním formuláři. V případě registrace zákazník souhlasí se začleněním do databází pořadatele a může být do budoucna e-mailem informován o podobném typu akce, jejíž prodej byl nebo bude zahájen. 


  • Zákazník rezervuje vstupenky na volná místa požadované akce včetně možných nabízených slev. 


  • Zákazník je povinen před finálním odesláním požadavku překontrolovat správnost vytvořené objednávky. V případě jakéhokoliv problému v průběhu rezervace, který by rezervaci nedovolil dokončit, se zákazník může obrátit na e-mailovou adresu stepanlukes@email.cz. 


  • Odesláním požadavku na vybranou vstupenku se zákazník zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách a reklamačním řádu. 


  • V případě, že objednávka zákazníka je systémem akceptována, přidělí systém číslo rezervace. Toto rezervační číslo (internetová rezervace) včetně celkové ceny vstupenek je zákazníkovi sděleno formou zprávy zaslané elektronickou poštou. 


  • Internetová rezervace má časově omezenou platnost. Pokud není uvedeno nebo sděleno zákazníkovi jinak nebo nic, jedná se o 7 kalendářních dní. Po tuto dobu systém garantuje zákazníkovi rezervovanou vstupenku, poté rezervace pozbývá platnosti.

V. OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Ochrana osobních údajů
  Pokud jste naším zákazníkem (divákem, který se zúčastnil představení nebo akce pořádané pořadatelem, či odběratelem našich novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My odpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.
  Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR").

  • Kdo je správcem Vašich osobních údajů? - Správcem údajů je Ing. Jitka Rudolfová. IČ: 62700219 , která provozuje webovou stránku www.stepanlukes.cz.

  • Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

  • Kontaktujte nás - Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit (např. v případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů včetně stížností), můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 608 333 698 nebo na e-mailu: stepanlukes@email.cz

  • Naše prohlášení
   Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů (zák. č. 101/2000 Sb.) a GDPR, a že budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či případně výslovně uděleného souhlasu.
   Prohlašujeme, že při zpracování Vašich osobních údajů bude docházet k automatizovanému rozhodování a k profilování.

 2. Rozsah a účel zpracování osobních údajů
  Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  • poskytování služeb, plnění smlouvy (např. v souvislosti s objednávkou vstupenek na akci zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení nebo obchodní firma, telefonní číslo, adresa bydliště). Vaše jméno nebo obchodní firmu a adresu vždy nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy a poskytování služeb (identifikace smluvních stran je nezbytná pro uzavření a plnění smlouvy, přičemž bez poskytnutí shora uvedených osobních údajů by nebylo plnění možné; důsledkem neposkytnutí osobních údajů může proto být nemožnost plnění smlouvy a její ukončení) včetně nároků z odpovědnosti za vady a vedení účetnictví. E-mail a telefon potřebujeme k zasílání oznámení a komunikaci s Vámi (např. v případě zrušení akce).
   Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let s ohledem na promlčecí lhůty stanovené občanským zákoníkem nebo po dobu trvání smlouvy, bude-li tato delší.

  • marketing - zasílání newsletterů
   Vaše osobní údaje (e-mail a jméno nebo obchodní firmu) využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení týkajících se akcí (představení) pořádaných pořadatelem. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky (byť se jedná o objednávku neplacenou) nebo 10 let od ukončení posledního smluvního vztahu.
   Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

  • cookies - Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů (např. tím, že spustíte ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení). Používání cookies můžete na svém počítači zakázat nebo je prvotně nepovolit.

 3. Vaše povinosti
  Vezměte prosím na vědomí, že jste povinni své osobní údaje (např. při registraci za účelem získaní vstupenky) uvádět správně a pravdivě a že jste povinni nás bez zbytečného odkladu informovat o změně ve svých osobních údajích.

 4. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

  • Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

  • Předávání osobních údajů dalším příjemcům - Vaše osobní údaje mohou být předány osobám, které se podílejí na poskytnutí našich služeb a produktů a nejedná se přitom o naše zaměstnance, dále osobám, které nám poskytují IT služby (včetně úložišť) za účelem zajištění řádného fungování našeho softwaru (zejm. rezervačního softwaru), poskytovatelům softwaru spol. Google, Inc., Facebook a Elastic Email, a dále osobám poskytujícím právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.
   Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (vyjma níže uvedeného případu kdy tyto uložíme v softwaru spol. Google, Inc.), mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám. Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.
   V případě předání osobních údajů do třetí země dojde v zásadě k předání do USA, kdy tato země na základě rozhodnutí Evropské Komise zajišťuje odpovídající úroveň ochrany (Privacy Shield). V případě, že budeme předávat osobní údaje do třetí země, ohledně které podobné rozhodnutí Evropské Komise neexistuje, může se předání uskutečnit výhradně na základě vhodných záruk (čl. 46 GDPR) nebo na základě výjimky pro specifické situace podle druhého pododstavce čl. 49 GDPR. V těchto posledních dvou případech však Vás musíme odkázat na vhodné záruky, a to buď tak, že je sdělíme prostředky, kterými je možné získat jejich kopii (např. kopie je dostupná na pobočce), nebo uvedeme, kde byly tyto informace zveřejněny (např. odkaz na web).

 5. Vaše práva
  Máte-li za to, že při zpracování osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR, máte právo požadovat od nás přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, WWW: https://www.uoou.cz.).

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Podmínky místa konání akce

  • Předložením vstupenky při vstupu na místo konání akce vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání akce, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou. 


  • Změna programu vyhrazena.

 2. Účinnost všeobecných a obchodních podmínek 


  • Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotlačena. 


  • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny či doplňky těchto obchodních podmínek; zakoupením a předložením vstupenky vyjadřuje její držitel souhlas s těmito pokyny. 


Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.6. 2021. 


REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. PŘEDMĚT REKLAMAČNÍHO ŘÁDU

 • Reklamační řád stanoví postup zákazníka a pořadatele v případech, kdy přes veškeré úsilí pořadatele, zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. prodeje vstupenek na kulturní akce a případně jiné akce. 


II. PRODEJ VSTUPENEK 


 • Prodej vstupenek se realizuje na základě obchodních podmínek pro poskytování služby prodej vstupenek na kulturní akce (dále jen "obchodní podmínky"). Zakoupením vstupenky (vstupenek) vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem a pořadatelem akce. 


 • Zaplacené vstupné se nevrací, není-li v tomto reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje. III. VRACENÍ VSTUPENEK 


 • Při změně či zrušení akce mže zákazník do 7 dnů od data, kdy se měla akce konat, žádat výměnu vstupenek na jinou akci (ve stejné cenové hodnotě), nebo vrácení vstupného. Nebude-li stanoveno jinak, provádí se výměna či vrácení vstupenky (vstupenek) elektronicky.

 • Zákazníci budou v takovém případě informováni o způsobu vracení vstupenek emailem nebo na webovém portálu www.stepanlukes.cz, formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky. 


IV. ÚČINNOST REKLAMAČNÍHO ŘÁDU 


 • Reklamační řád je závazný pro zákazníka. Reklamační řád je vypracován v souladu s českým právním řádem, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 


 • Reklamující souhlasí s tím, že pořadatel vede jeho osobní údaje uvedené v reklamačním listě ve své evidenci po dobu pěti let od vyřízení reklamace. 


Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.6.2021.